Oorzaken verstopte drainage

Een niet goed functionerende drainage zorgt voor een verminderde afvoer van hemel- en grondwater. Hierdoor kunnen percelen die zijn voorzien van drainage toch last krijgen van een kritische water-lucht-verhouding of er vormen zich plassen water met het gevolg dat de landbouwgrond niet tot slecht begaanbaar is.

Oorzaken

De werking en levensduur van drainage is vooral afhankelijk van verstoppingsprocessen in en direct rondom de drainageleidingen. Er zijn verschillende oorzaken waardoor verstoppingen in de draineerbuis of verstoppingen van het omhullingsmateriaal kunnen optreden.

Aanleg

Vooral in de eerste jaren nadat een drain is aangelegd kunnen er makkelijk gronddeeltjes in de buis terechtkomen, vooral bij fijnzandige ondergronden. In dit geval dient het volledige drainagesysteem doorgespoeld te worden, liefst al binnen twee jaar na aanleg.

Inspoelen

Het inspoelen van bijvoorbeeld klei of zand in drainage is een continu proces. Ingespoelde gronddeeltjes worden afgezet op de bodem van de drainageleiding waardoor de doorstroming beperkt of zelfs geheel geblokkeerd kan worden. Op zandgrond verloopt dit proces sneller dan op kleigrond. Deze vervuilingen kunnen vaak eenvoudig worden weggespoeld met een regelmatige reiniging van de drainage.

IJzeroxidatie

Een bekend probleem waardoor drainage verstopt kan raken is ijzeroxidatie. Hierbij vormen zich ijzerafzettingen op de drainagebuis, het omhullingsmateriaal of het filterdoek. Het jaarlijks doorspuiten voorkomt dat deze verstopt raken. Vervuiling door ijzerrijk water is makkelijk te herkennen aan ijzerafzetting aan de eindbuis en bruin water uit de drains.

Filterdoek

Een andere vorm van verstoppen is die van alleen een dichtgeslibd filterdoek. Dat kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld algengroei. Om zo’n drain weer te laten werken, moet de vervuiling in het filterdoek worden teruggedrongen.

Wortelgroei

Verstoppingen van drainage kunnen ook voorkomen door ingroei van boom- of plantenwortels. Niet alleen de wortelgroei zelf is een probleem, maar ook het vuil en slib wat zich hierop afzet. Tenslotte kunnen er verstoppingen optreden door verzakkingen in de drains. Dit gebeurt als de grond bij de oogst nat is en de zwaarbeladen wagens diepe sporen op de akker maken.

Preventief reinigen

Het (preventief) reinigen van de drainage met de Sieger Drain-Jet drainagereiniger voorkomt de meeste problemen door verstoppingen en zorgt ervoor dat de drainagebuizen, en dus de werking hiervan, in prima staat zullen zijn.

My Account Kortingsbonnen
My Account Log uit