Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Modulen & Engineering Menzing B.V. gevestigd te (7482 GW) Haaksbergen, aan het adres
Handelsstraat 36b, met als handelsnaam “Sieger” (hierna: Sieger) is de verantwoordelijke voor
de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke
verplichting”

Uitvoering overeenkomst

Sieger houdt zich bezig met het vermarkten van drainreinigers en aanverwante artikelen via
haar website / -shop. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten en/of
het offerteproces dat daaraan vooraf gaat. Ook de opgave van informatie door de klant, met de
wens om – indien mogelijk – tot een overeenkomst te komen, kan onder dit offerteproces worden
geschaard.

Om deze offertes en/of overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Sieger noodzakelijk
gegevens te verwerken. Dit geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst”

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of
bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden
geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om

  • NAW-gegevens,
  • bezorgadressen,
  • e-mailadressen,
  • telefoonnummers,
  • bankrekeningnummers c.q. betaalgegevens;
  • Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een
    overeenkomst, en die actief door de klant worden verstrekt.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste
klant(account) en contactinformatie, waardoor het voor Sieger niet mogelijk is om de
overeenkomsten op de juiste wijze na te komen en/of de klant van de juiste informatie te kunnen
voorzien.

Wettelijke verplichting

Daarbij is het voor Sieger op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk
om de gegevens die tot de basisadministratie horen (waaronder gegevens m.b.t. de debiteurenen crediteurenadministratie, alsmede de in- en verkoopadministratie) gedurende 7 jaren op te
slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht Sieger zich
in staat aan de fiscale verplichting te voldoen.

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt Sieger deze gegevens wanneer er
door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via website, contactformulier
van, of (e-mail)correspondentie met Sieger, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Sieger worden verwerkt.

Verwerking op basis van de grondslag “Toestemming”

Marketinguitingen

Met betrekking tot marketingactiviteiten kunnen diverse partijen en/of programma’s worden
ingezet ten behoeve van de verspreiding van marketinguitingen, bijvoorbeeld voor de
verzending van nieuwsbrieven en/of relatiegeschenken. Ook via deze programma’s en partijen
worden gegevens verwerkt, waarbij er sprake kan zijn van data op basis waarvan individuen
kunnen worden geïdentificeerd.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Sieger niet haalbaar om bestaande en
nieuwe klanten aan te spreken.

Voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt
overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties

Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies en analyseprogramma’s

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Sieger daarbij gebruik maken van (de plaatsing van)
cookies en programma’s voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het
voor Sieger mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen
leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens
onder de werking van de AVG.

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) Sieger worden geplaatst
en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden
verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug.

Ook hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze
marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Sieger bewaard

Ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving is Sieger verplicht om gegevens gerelateerd aan
de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van analyseprogramma’s worden uiterlijk 50
maanden na registratie verwijderd. Sieger stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze
periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het
productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Onderaan deze privacyverklaring is een overzicht te vinden van de gebruikte en geplaatste
cookies samen met de bewaartermijn per cookie.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen
6 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te
herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Sieger de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Sieger ertoe gehouden derden in te
schakelen.

M.b.t. de dienstverlening

Ten behoeve van de dienstverlening worden de goederen die via Sieger zijn besteld,
rechtstreeks vanaf de aan haar gelieerde onderneming in Tsjechië verzonden. Met deze partij in
Tjechië deelt Sieger de gegevens die benodigd zijn voor de juiste afwikkeling van de
overeenkomst(en). Mogelijk is daarbij ook sprake van het delen van persoonsgegevens. Waar
nodig gaat Sieger hiervoor een verwerkersovereenkomst aan.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Sieger wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast
het gebruik van administratiesoftware en een externe accountant, een partij ingeschakeld die
diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Sieger
daarbij gebruik van onder meer software op het gebied van order / voorraad en zo meer, alsook
van programma’s zoals Microsoft Office 365. Bepaalde software wordt daarbij overkoepelend
gebruikt door Sieger en de aan haar gelieerde onderneming in Tjechïe samen.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens (van de relaties) van Sieger.
Met deze partijen gaat Sieger waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming
en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. marketingactiviteiten

Zoals eerder beschreven worden door Sieger bedrijven en/of cookies en/of programma’s
ingezet en behoeve van marketingactiviteiten.

Door deze partijen wordt reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen na gebruik
ingezet ten behoeve van marktonderzoek, verspreiding van nieuwsbrieven en/of
relatiegeschenken en verbetering van website / productassortiment en dienstverlening. Met deze
partijen gaat Sieger waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het
gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Sieger worden er verder geen gegevens gedeeld met
andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Sieger hiertoe wordt verplicht op grond
van een wettelijke bepaling.

Delen van gegevens met partijen buiten de EU

Voor het gebruik van programma’s / partijen wordt door Sieger advies ingewonnen bij derden,
zoals bijv een internetmarketingbureau. Indien daaruit het advies volgt om de gegevens te laten
verwerken door een partij buiten de EU dan zal met die partij een specifieke
verwerkersovereenkomst worden aangegaan.

Beveiliging van gegevens

Sieger draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens
te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de
gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van
een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
(of anderszins) met Sieger verbonden zijn. Sieger kan namelijk niet garanderen dat deze partijen
op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst
van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met
gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent
uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of
opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Sieger
wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Via de website: sieger-machinery.com/nl/contact/
Per e-mail: info@sieger-machinery.com
Telefoon : 053-3031265
Post : Sieger, Handelsstraat 36 b, 7482 GW, Haaksbergen

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Sieger van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Sieger van u beschikbaar heeft te laten corrigeren,
aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Sieger zich te houden aan de
bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Sieger ontkomt er dan ook niet aan de
gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens
worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Sieger.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in
dat Sieger uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere
gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking
toekomt, wordt u verzocht contact met Sieger op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Sieger van u bewaart te ontvangen
in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter
bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde
persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons
bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Sieger hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van
gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij Sieger een officiële klacht in te dienen. Ook
hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Sieger adviseert dan ook de
privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring
kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw
(persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u op deze pagina.