Oorzaken van een verstopte drainage

Een niet goed functionerende drainage zorgt voor een verminderde afvoer van hemel- en grondwater. Hierdoor kunnen percelen die zijn voorzien van drainage toch last krijgen van een kritische water-lucht-verhouding. In het meest extreme geval vormen er zich plassen water. De landbouwgrond is dan niet tot slecht te bewerken. Dit risico treedt met name op in het voorjaar, bij extreme regenval tijdens het groeiseizoen en in het najaar tijdens de oogst. Dikwijls met opbrengstderving als gevolg.

Oorzaken

De werking en levensduur van drainage is vooral afhankelijk van verstoppingsprocessen in en direct rondom de drainageleidingen. Er zijn verschillende oorzaken waardoor verstoppingen in de draineerbuis of verstoppingen van het omhullingsmateriaal kunnen optreden.

Aanleg

Vooral in de eerste jaren nadat een drain is aangelegd kunnen er makkelijk gronddeeltjes in de buis terechtkomen. Dit geldt vooral voor rulle zandgronden. In dit geval dient het volledige drainagesysteem doorgespoeld te worden. Bij voorkeur al binnen twee jaar na aanleg.

Inspoelen

Het inspoelen van klei- of zanddeeltjes in drainagebuizen is een continu proces. Deze ingespoelde gronddeeltjes worden afgezet op de bodem van de drainageleiding. Met als resultaat: de waterdoorstroming wordt beperkt of zelfs geheel geblokkeerd. Op zandgrond verloopt deze inspoeling sneller dan op kleigrond. Deze vervuilingen kunnen vaak eenvoudig worden weggespoeld met een regelmatige reiniging van de drainage.

IJzeroxidatie

Een bekend probleem waardoor drainage verstopt kan raken is ijzeroxidatie. Hierbij vormen zich ijzerafzettingen op de drainagebuis, het omhullingsmateriaal of het filterdoek. Het jaarlijks doorspuiten is aan te bevelen. Deze vervuiling door ijzerrijk water is makkelijk te herkennen.  IJzerafzetting aan de eindbuis en/of bruin water uit de drains duiden op een (sterk) ijzerhoudende grondsoort.

Filterdoek

Een andere oorzaak van verstoppingen is een dichtgeslibd filterdoek. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld algengroei. Om zo’n drain weer goed te laten functioneren moet de vervuiling in het filterdoek worden teruggedrongen.

Wortelgroei

Verstoppingen van drainagesystemen kunnen ook optreden door ingroei van boom- of plantenwortels. Niet alleen de wortelgroei zelf is het probleem, maar ook het vuil en slib wat zich hierop afzet. Verder kunnen er verstoppingen optreden door verzakkingen in de drains. Dit gebeurt als de grond bij de oogst nat is. Zwaarbeladen (kip)wagens en tractoren veroorzaken dan diepe sporen, zeker op de kopakkers.

Preventief reinigen

Het (preventief) reinigen van drainagesystemen voorkomt de meeste problemen door verstoppingen. Op kleigronden is dit voldoende om de vijf tot zes jaar. Op zandgronden is preventief reinigen aan te bevelen om de twee tot drie jaar. Dit zorgt ervoor dat de drainagebuizen – en dus de werking hiervan  – in prima staat zullen zijn en blijven.